НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ.

Създадена на Петък, 24 Юни 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ЛИЦА, КОИТО ПРЕМИНАВАТ И/ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ

 

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

- паленето на стърнища и други растителни остатъци

- използването на открити огнеизточници

3. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

- уведомяват писмено Районна служба пожарна безопасност и защита на населението(РСПБЗН) Оряхово преди започване на жътвата в площи над 100 дка

- осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства

- носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите

- поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)

3. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

Пожарозащитните ивици по се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от:

- горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

- автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

             - от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;

4. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене - прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

5. Техниката, участваща в жътвената кампания се осигурява с пожаротехнически средства за първоначално гасене както следва :

 

Прахов пожарогасител (6 кг) или с СО2 (5 кг), бр.

Пожарогасител на водна основа (9 л), бр.

Лопата, бр.

Канджа, бр.

Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.

Тупалка, бр.

Зърнокомбайн

2

2 за пожари клас В

1

-

1

2

Трактор

1

-

-

-

-

2

Товарен автомобил

1

-

-

-

-

2

Ремарке

-

-

1

1

-

2

Сламопреса

-

-

-

-

-

1

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024