Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”

Създадена на Сряда, 19 Юли 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Оряхово на основание чл.10, ал. 1 и 2, чл.10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 О Б Я В Я В А

 

            Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”, длъжностно ниво според КДА – 10, Експертно ниво – 6 .Длъжността се изпълнява в Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и хуманитарни дейности”

            МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – кандидатите да имат завършено висше образование юридическо или психология, минимална образователна степен БАКАЛАВЪР , ІV- ти младши ранг, минимален професионален опит – 1(една) година.

             СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 - Образование: висше образование в следните области: психология и право

- Компютърна грамотност: работа с офис пакет Windows и Internet

            - Компетентност по познаване нормативните актове касаещи нормативната уредба в община, нормативните актове касаещи дейностите на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Ориентация към резултати

Работа в екип

Комуникативна компетентност

Професионална компетентност

Аналитична компетентност

Компетентност за преговори и убеждаване

 НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 Решаване на тест и провеждане на интервю

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ:

Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат и :

            1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.

             2.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност(ако има такива).

             3.Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалнвия опит и ранг/ако има такъв придобит/.

             4.Копие от сертификати или други документи за преминати обучения /ако има такива/

            МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

            Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” № 15, етаж 1, стая 101.

            Срока за подаване на документите е от 19.07.2017 год. до 17.00 часа на 28.07.2017 год.

            Информацията във връзка с конкурса ще се изнесе на информационното табло в Община Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” № 15, ет.1. Мястото за изнасяне на информацията не е свързано с пропускателен режим.

             МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

             Минималния размер на основната заплата за длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, за първа степен съгласно Постановление на МС № 129/26.06.2012 г. е 460 (Четиристотин и шестдесет) лева.

             КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

            В структурата на община Оряхово длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”е в Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и хуманитарни дейности”Длъжността е пряко подчинена на Директора на дирекция„Административно обслужване, образование, култура, спорт и хуманитарни дейности”

                                                            

 

КМЕТ:

/Р.ДОБРЕВ/

 

Прикачени файлове:

Заповед

Информация за длъжността

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024