30.06.2017г.

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-274/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №277 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 142.113дка, в землището на с.Галово, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 48/четиридесет и осем/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-273/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №279 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 137.572дка, в землището на с.Лесковец, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя – 40лв./четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

30.06.2017г

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-272/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №261 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-270/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №274 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

30.06.2017

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-271/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №278 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40/четиридесет/лева годишно и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 524,14дка, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, съгласно Приложение №1 по Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, както следва:

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020