ОБЯВА аренда ОСТРОВ - решение 477 - 13.30 - 23.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-323/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №475 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 112.75дка, в землището на с.Остров, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

землище  с.Остров

Имот

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС

 1.  

020040

Блатото

IV

4.25

1686

 1.  

022014

Блатото

IV

10.004

1192

 1.  

022015

Блатото

IV

9.998

1378

 1.  

029011

Блатото

IV

10.402

1559

 1.  

081002

Черкезка падина

VI

29.458

1374

 1.  

081004

Черкезка падина

VI

16.589

1376

 1.  

089017

Дисагите

VI

4.499

1385

 1.  

095012

Совата

IV

5.999

1420

 1.  

096019

Черкезка падина

VI

21.551

1426

общо:

112.75

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 6765,00лв./шест хиляди седемстотин шестдесет и пет лева/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 676,50лв./шестстотин седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 13,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда ДОЛНИ ВАДИН решение 476 - 09.30 - 24.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-325/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №476 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 73.739дка, в землището на с.Долни Вадин, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

 

ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНИ ВАДИН

№ по ред

Имот

Местност

НТП

Кат.

Площ/ дка

АОС №

 1.  

005007

Калугера

нива

VI

2.001

936

 1.  

012002

Мармалика

нива

V

48.893

931

 1.  

036016

Гераните

нива

V

2.014

939

 1.  

042012

Стръмба

нива

IV

16.001

257

 1.  

046023

Стръмба

нива

IV

2.83

2448

 1.  

046025

Стръмба

нива

IV

2

2449

Общо:

73.739

Началната тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 2949,56лв. / две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 294,96лв. /двеста деветдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 24.07.2018г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

 

ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ ПОЛЕТО - решение 475 - 11.00 - 23.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-324/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №475 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 188,226дка, в землището на с.Селановци - “Полето“, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ - ПОЛЕТО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

069076

парцелите

Нива

V

6

1994

088005

ст.село

Нива

III

11.82

1654

089001

ст.село

Нива

III

20.78

1550

124064

могилите

Нива

III

10

2011

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

148014

гръстарски път

Нива

III

4

2248

176052

косаня

Нива

IV

2.313

451

176063

косаня

Нива

III

21.432

703

180001

рашков дол

Нива

IV

19.01

1657

182007

косаня

Нива

VI

22.5

1658

183001

косаня

Нива

VI

43.863

1659

183003

косаня

Нива

VI

12.501

1292

183019

косаня

Нива

III

6

1661

216036

кнежанско шосе

Нива

III

4.5

2086

 

общо:188.226

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 11293,56лв. / единадесет хиляди двеста деветдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1129,36лв./хиляда сто двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда Селановци решение 474 - 14.00 - 27.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-327/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №474 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 85.75дка, в землището на с.Селановци,за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

078023

парцелите

Нива

III

5.01

1155

078030

парцелите

Нива

III

0.14

1158

080034

греда

Нива

III

0.892

1665

119012

шанденец

Нива

III

5

1159

119013

шанденец

Нива

III

6.5

1160

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

189034

кнежанско шосе

Нива

III

5.999

1667

189035

кнежанско шосе

Нива

III

6

1668

203012

раецкото

Нива

III

22.051

1164

214027

дунов брест

Нива

III

6.001

1165

251043

кнежанско шосе

Нива

III

5

1167

252042

островски път

Нива

III

7

1669

268004

обща гора

Нива

III

7.65

1670

268022

обща гора

Нива

III

5

1085

 

общо:

85.75

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 5145лв. /пет хиляди сто четиридесет и пет лева/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 514,50лв. /петстотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 27.07.2018г. от 14,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018