28.04.2017г

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.5, със застроена площ 148.43м², акт за общинска собственост №2469/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№ 1781/12.07.2016г., Акт №150, том.5, при начална тръжна цена в размер на 15560лв. /петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.6, със застроена площ 66.66м², АчОС №2470/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№1782/12.07.2016г., Акт №151, том.5, при начална тръжна цена в размер на 6940лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

28.04.2017

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

 

 

Предмет на търга е: отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищeто на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

 

 

Имот №

Местност

НТП.

Площ дка

000134

Раев Дол

Овощни градини

237.869

000574

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

6.685

000577

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

26.487

000606

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

65.766

000607

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

83.886

290016

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

34.886

04.04.2017

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци и с.Галово, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40 лв. /четиридесет лева/, и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Товарен автомобил ”ОПЕЛ КОМБО”, “ФУРГОН“, DIEZEL, рег.№ ВР4461ВВ, рама № WOL0ХСF2553012957, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: БЯЛ, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 003534460, при начална тръжна цена 750лв. /седемстотин и петдесет лева/; 

 

Предмет на търга е: Лек автомобил ”РЕНО ЛАГУНА”, БЕНЗИН, рег.№ ВР6363BС, рама № VF1BG0K0529100859, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: ЧЕРЕН МЕТАЛИК, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 004208688, при начална тръжна цена 890лв. /осемстотин и деветдесет лева/;

 

 

19.12.2016

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.3, с площ 44.92м², на І-ви етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, при начална тръжна цена на месец от 175.00лв. /сто седемдесет и пет лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.7, с площ 113.33м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 227.00лв. /двеста двадесет и седем лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

.Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.8, с площ 10.7м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 56.00лв. /петдесет и шест лева/ и срок 10 /десет/ години.

 


 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018