30.06.2017г.

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-274/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №277 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 142.113дка, в землището на с.Галово, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 48/четиридесет и осем/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-273/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №279 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 137.572дка, в землището на с.Лесковец, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя – 40лв./четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

30.06.2017г

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-272/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №261 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-270/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №274 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

30.06.2017

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-271/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №278 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40/четиридесет/лева годишно и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 524,14дка, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, съгласно Приложение №1 по Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, както следва:

 

28.04.2017г

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.5, със застроена площ 148.43м², акт за общинска собственост №2469/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№ 1781/12.07.2016г., Акт №150, том.5, при начална тръжна цена в размер на 15560лв. /петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.6, със застроена площ 66.66м², АчОС №2470/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№1782/12.07.2016г., Акт №151, том.5, при начална тръжна цена в размер на 6940лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019