ОБЯВА ТЪРГ Продажба ОСТРОВ №511032 - 14.30 - 25.01.2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-11/09.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и Решение №532 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- имот №511032(ч)ОС №2844/26.11.2018г./, с площ 0,542дка, с НТП “стопански двор“, местност “Край село“, с.Остров, при граници и съседи: №511030 – стопански двор  на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД-МЗГ, №511022 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511020 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511033 – полски път на обшина Оряхово, №511026 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511025 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511024 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511023 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, при начална тръжна цена в размер на 2060лв. /две хиляди и шестдесет лева/ без ДДС;

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 44 56 00- продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.01.2019г.

Търгът ще се проведе на 25.01.2019г.от 14.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309, от комисия в състав:

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЪРГ Продажба ОСТРОВ №511031 - 13.30 - 25.01.2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-12/09.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и Решение №532 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- имот №511031(ч)ОС №2843/26.11.2018г./, с площ 0,299дка, с НТП “стопански двор“, местност “Край село“, с.Остров, при граници и съседи: №511019 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511021 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511020 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511033 – полски път на обшина Оряхово, при начална тръжна цена в размер на 1140лв. /хиляда сто и четиридесет лева/ без ДДС;

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 44 56 00- продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.01.2019г.

Търгът ще се проведе на 25.01.2019г.от 13.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309, от комисия в състав:

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЕРЕН ЛОВЕН ДОМ - 11.00 - 21.01.2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-2/03.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №520 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за сезонно ползване /летен сезон/, за срок 5/пет/години,представляващ петна, както следва- петно №1 с площ 26,2м²/за търговска дейност/, петно №2 с площ 24м²/за склад и тоалетна/, петно №3 с площ 13,9м²/за кафе-аперитив/, съгласно одобрена схема, разположени в имот с идентификатор 54020.503.2432 /АОпС №2833/31.10.2018г./, с площ 8809м², съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, при обща начална тръжна цена на месец в размер на 110,15лв./сто и десет лева и петнадесет стотинки без ДДС/, дължима само за времето от 01 април до 31 октомври на всяка от календарните години на 5/пет/ годишния период.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 18.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 18.01.2019г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 18.01.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 21.01.2019г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЪРГ пасища землища с.Остров и с.Галово, 09.30 - 04.12.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-502/16.11.2018г.на Кмета на община Оряхово и в изпълнение наРешение №408 по Протокол №50 от 22.02.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем на земеделска земя/публична общинска собственост/, имоти с обща площ 1179,252дка,с /НТП/ - ”Пасище, мера”, в землищата на с.Остров и с.Галово, за срок 1/една/ стопанска година, както следва:

- имот № 000609, с площ 191,113дка, категория VІ-та, местност “Горни лозя“, с.Остров,

- имот № 000615, с площ 191,213дка, категория VІ-та, местност “Край село“, с.Остров,

- имот № 000650, с площ 57,745дка, категория VІІ-та, местност “Совата“, с.Остров,

- имот № 000640, с площ 293,520дка, категория VІ-та, местност “Дисагите“, с.Остров,

- имот № 000232, с площ 372,587дка, категория VІ-та, местност “Блатото“, с.Галово,

- имот № 000236, с площ 73,074дка, категория VІ-та, местност “Под окопа“, с.Галово.

2.Началната тръжна цена е в размер на 11792,52лв. /единадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки/(10лв./десет лева/ на декар).

           

В търга участват само лица отговарящи на условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

 

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата на общината в срок до 17.00ч. на 03.12.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 04.12.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Банкова сметка на община Оряхово за ДЕПОЗИТ за участие в търг:  

 

IBАN: BG74IABG74943301340200

BIC: IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

КЛОН  ВРАЦА ОФИС ОРЯХОВО. 

 

 

Банкова сметка на община Оряхово за закупуване на тръжна документация и плащане на наем:

 

IBАN: BG73IABG74948401358300

BIC: IABGBGSF

код за вид плащане:    44 70 00 тръжна документация

                                           44 42 00 наем на земя

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020