ОБЯВА аренда ГОРНИ ВАДИН решение 472 - 11.00 - 24.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-326/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №472 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 392.609дка, в землището на с.Горни Вадин, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

землище с.Горни Вадин

Имот

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС

 1.  

009004

Леденика

V

8.2

1358

 1.  

011004

Валя Нуч

V

30.100

1359

 1.  

013022

Липов дол

V

3.025

2283

 1.  

013023

Липов дол

V

3.025

2282

 1.  

014003

Липов дол

V

18.5

2293

 1.  

029002

Нивата

IV

5.004

1360

 1.  

032004

Нивата

V

22.884

1744

 1.  

035018

Нивата

V

17

734

 1.  

036008

Нивата

V

10.399

735

036015

Нивата

V

40.001

736

 1.  

039003

Крушата

IV

6

2187

 1.  

039023

Крушата

IV

9.499

2186

 1.  

042013

Въртопа

IV

9.7

1361

 1.  

043018

Дисагите

V

6.9

2285

 1.  

045003

Леденика

V

8.701

1362

 1.  

045021

Леденика

V

6.999

1363

 1.  

046025

Леденика

V

14.401

2286

 1.  

047007

Жиянов дол

V

10.5

1364

 1.  

051007

Марков връх

V

10.3

2287

 1.  

052006

Въртопа

VI

17.802

750

 1.  

053002

Въртопа

IV

7

1188

 1.  

055019

Митроев връх

V

8.199

749

 1.  

055026

Митроев връх

V

6.5

2288

 1.  

058007

Стражева падина

V

9.599

1189

 1.  

059006

Орехова падина

V

15.001

2289

 1.  

059039

Орехова падина

IV

7.614

1366

 1.  

060006

Орехова падина

V

9

1190

 1.  

060015

Орехова падина

V

23.902

2290

 1.  

061018

Орлов връх

VI

9.5

1367

 1.  

061019

Орлов връх

IV

7.004

1368

 1.  

062025

Орлов връх

IV

4.3

1369

 1.  

063027

Орехова падина

IV

7.55

2291

 1.  

068036

Орехова падина

V

8

1370

 1.  

069019

Дисагите

V

10.5

2292

Началната тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 15704,36лв. /петнадесет хиляди седемстотин и четири лева и тридесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1570,44лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 24.07.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда ОСТРОВ смяна НТП - 11.00 - 19.06.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-239/01.06.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №391 по Протокол №49 от 25.01.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 224.546дка, землище с.Остров, засрок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена,  за имоти:

 

№ по ред

Имот №

с.Остров/местност

Кат

Площ дка

АОС №

1

13071

блатото

IV

8.64

2776

2

15013

блатото

IV

6.685

2777

3

18013

блатото

IV

10.29

2778

4

18014

блатото

IV

7.042

2779

5

33033

бостаните

IV

46.904

2780

6

76022

Черкезка падина

VI

74.756

2781

7

80013

дисагите

VI

26.361

2782

8

90035

соватище

VII

36.327

2783

9

96027

Черкезка падина

VI

7.541

2784

общо:

224.546

 

2. Началната тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 13472,76лв. / тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1347,28лв./хиляда триста четиридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 19.06.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда ГАЛОВО 2018 смяна НТП - 09.30 - 19.06.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-240/01.06.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №361 по Протокол №45 от 30.11.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 423.541дка, в землището на с.Галово, засрок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя 48лв./четиридесет и осем/лева на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена,,за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГАЛОВО

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

1

000233

Блатото

6

199.447

2

000094

Блатото

6

63.148

3

000235

Под окопа

6

70.626

4

144038

Блатото

3

6.335

5

000239

Край село

6

6.026

6

000243

Край село

6

7.907

7

000244

Край село

6

35.213

8

000237

Копана могила

3

  34.839

Общо:

423.541

 

Началната тръжна цена 48/четиридесет и осем/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 20329,97лв. / двадесет хиляди триста двадесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 2033лв./две хиляди тридесет и три лева/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 19.06.2018г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА НАЕМ ПИЦАРИЯ 13.30 - 14.06.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-226/28.05.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №445 по протокол №54/26.04.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под наем на обособен самостоятелен обект с идентификатор 54020.503.774.3.2 и ЗП-97,56м², с предназначение за ресторант/пицария /АОчС №2753/29.03.2018г./, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29-31, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена на месец от 576.00лв./петстотин седемдесет и шест лева/ и срок 10/десет/години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 13.06.2018г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 13.06.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 13.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 14.06.2018г. от 13.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019