30.10.2014 г.

Предмет на търга е:

преустроено помещение за „кафе-аперитив”, с ПП -65 кв.м., находящо се в  обособен обект с пл.№2454 в кв.31, с обща площ от 355,63 кв.м., съгласно ЗРП на гр.Оряхово и АОС №982 / 2009 г., с начална наемна / тръжна/ цена – 383,00 лв /Триста осемдесет и три лева/

Предмет на търга е:

помещение № 8 с ПП -15  кв.м., второ помещение по коридора в дясно, находящо се на ІІ-ри етаж в  триетажна масивна сграда, със сутерен със ЗП – 330 кв.м., в поземлен имот №503.677 и 503.680, урегулиран в парцел ІІІ, кв.33, с обща площ 1108 кв.м., по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес гр.Оряхово ул.”Коста Лулчев”1-3, съгласно АОС №739/13.04.2009г.,  чрез публичен търг с началната наемна /тръжна/  цена– 58.50 лв. / петдесет и осем лева и петдесет стотинки / и срок от 10 години.

преустроено помещение за „кафе-аперитив”, с ПП -65 кв.м., находящо се в  обособен обект с пл.№2454 в кв.31, с обща площ от 355,63 кв.м., съгласно ЗРП на гр.Оряхово и АОС №982 / 2009 г., с начална наемна / тръжна/ цена – 383,00 лв /Триста осемдесет и три лева/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019