ОБЯВА ТЪРГ Продажба ОСТРОВ №511031 - 13.30 - 25.01.2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-12/09.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и Решение №532 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- имот №511031(ч)ОС №2843/26.11.2018г./, с площ 0,299дка, с НТП “стопански двор“, местност “Край село“, с.Остров, при граници и съседи: №511019 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511021 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511020 – стопански двор  на “АГРО СЪРВИЗ“ ЕООД, №511033 – полски път на обшина Оряхово, при начална тръжна цена в размер на 1140лв. /хиляда сто и четиридесет лева/ без ДДС;

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 44 56 00- продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2019г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.01.2019г.

Търгът ще се проведе на 25.01.2019г.от 13.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309, от комисия в състав:

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЕРЕН ЛОВЕН ДОМ - 11.00 - 21.01.2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-2/03.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №520 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за сезонно ползване /летен сезон/, за срок 5/пет/години,представляващ петна, както следва- петно №1 с площ 26,2м²/за търговска дейност/, петно №2 с площ 24м²/за склад и тоалетна/, петно №3 с площ 13,9м²/за кафе-аперитив/, съгласно одобрена схема, разположени в имот с идентификатор 54020.503.2432 /АОпС №2833/31.10.2018г./, с площ 8809м², съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, при обща начална тръжна цена на месец в размер на 110,15лв./сто и десет лева и петнадесет стотинки без ДДС/, дължима само за времето от 01 април до 31 октомври на всяка от календарните години на 5/пет/ годишния период.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 18.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 18.01.2019г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 18.01.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 21.01.2019г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЪРГ пасища землища с.Остров и с.Галово, 09.30 - 04.12.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-502/16.11.2018г.на Кмета на община Оряхово и в изпълнение наРешение №408 по Протокол №50 от 22.02.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем на земеделска земя/публична общинска собственост/, имоти с обща площ 1179,252дка,с /НТП/ - ”Пасище, мера”, в землищата на с.Остров и с.Галово, за срок 1/една/ стопанска година, както следва:

- имот № 000609, с площ 191,113дка, категория VІ-та, местност “Горни лозя“, с.Остров,

- имот № 000615, с площ 191,213дка, категория VІ-та, местност “Край село“, с.Остров,

- имот № 000650, с площ 57,745дка, категория VІІ-та, местност “Совата“, с.Остров,

- имот № 000640, с площ 293,520дка, категория VІ-та, местност “Дисагите“, с.Остров,

- имот № 000232, с площ 372,587дка, категория VІ-та, местност “Блатото“, с.Галово,

- имот № 000236, с площ 73,074дка, категория VІ-та, местност “Под окопа“, с.Галово.

2.Началната тръжна цена е в размер на 11792,52лв. /единадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки/(10лв./десет лева/ на декар).

           

В търга участват само лица отговарящи на условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

 

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата на общината в срок до 17.00ч. на 03.12.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 04.12.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Банкова сметка на община Оряхово за ДЕПОЗИТ за участие в търг:  

 

IBАN: BG74IABG74943301340200

BIC: IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

КЛОН  ВРАЦА ОФИС ОРЯХОВО. 

 

 

Банкова сметка на община Оряхово за закупуване на тръжна документация и плащане на наем:

 

IBАN: BG73IABG74948401358300

BIC: IABGBGSF

код за вид плащане:    44 70 00 тръжна документация

                                           44 42 00 наем на земя

ОБЯВА ВТОРИ аренда СЕЛАНОВЦИ ПОЛЕТО - решение 475 - 09.30 - 09.08.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-353/24.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №475 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 188,226дка, в землището на с.Селановци - “Полето“, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ - ПОЛЕТО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

069076

парцелите

Нива

V

6

1994

088005

ст.село

Нива

III

11.82

1654

089001

ст.село

Нива

III

20.78

1550

124064

могилите

Нива

III

10

2011

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

148014

гръстарски път

Нива

III

4

2248

176052

косаня

Нива

IV

2.313

451

176063

косаня

Нива

III

21.432

703

180001

рашков дол

Нива

IV

19.01

1657

182007

косаня

Нива

VI

22.5

1658

183001

косаня

Нива

VI

43.863

1659

183003

косаня

Нива

VI

12.501

1292

183019

косаня

Нива

III

6

1661

216036

кнежанско шосе

Нива

III

4.5

2086

 

общо:188.226

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 11293,56лв. / единадесет хиляди двеста деветдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1129,36лв./хиляда сто двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 09.08.2018г.от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Участници закупили книжа за непроведения на 23.07.2018г. търг, участват със същата документация в търга насрочен за 09.08.2018г. от 09,30ч., без да закупуват нова документация!

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019