17.10.2016г.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №З-630/17.10.2016г. на Кмета на община Оряхово и Решение №139 по Протокол №16 от 28.07.2016г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, с №000373, с площ от 6,344дка в месността ”Старо село”, кат. ІV-та в землището на с.Селановци, с НТП ”Изоставени трайни насаждения” и АчОС №1479 от 01.04.2011г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, Акт №106, том ІІІ-ти, партида №18603 и АчОС №1480 от 02.05.2011г., /за поправка на АчОС №1479/ вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, дв.вх. рег.№1066 от 09.05.2011г., Акт №199, том ІІІ-ти, партида №18603, при начална тръжна цена в размер на 3819лв./три хиляди осемстотин и деветнадесет лева/.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 40.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена в касата на общината в срок до 17.00ч. на 01.11.2016г.

Търгът ще се проведе на 03.11.2016г. от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

          

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

14.10.2016г.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед на Кмета на община Оряхово и Решение №158 по Протокол №19 от 29.09.2016г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Част от общински терен - място №2, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за продажба на храни и напитки/, с площ 50м² в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с площ от 2100м² по действащия ЗРП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 130.00лв. /сто и тридесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в касата на общината в размер на двумесечния наем в срок до 17.00ч. на 28.10.2016г.

Търгът ще се проведе на 31.10.2016г. от 10.00ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

          

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

 

15.07.2016г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение №1, с площ 25м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374, /бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

 

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение №2, с площ 25 м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374, /бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020