01.03.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост, както следва: №1 две преходни помещения съответно с ПП - 6м². и с ПП – 8,5м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 29/двадесет и девет/лева и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -125м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 250/двеста и петдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №3 с ПП -72м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 144/сто четиридесет и четири/лева и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №4 с ПП -33м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 66/шестдесет и шест/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №5 с ПП -108м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 216/двеста и шестнадесет/лева и срок 10/десет/ години.

29.02.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №1 с ПП -130м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 260/двеста и шестдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

 

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -70м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 140/сто и четиридесет/лева и срок 10 /десет/ години

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -70м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 140/сто и четиридесет/лева и срок 10 /десет/ години.

22.02.2016 г.

Предмет на търга е:

Лек автомобил ”Опел Астра” рег. № ВР5333ВА, рама №  W0L000056V5020374, двигател № X16XEL20723997, цвят – бял, описан в Свидетелство за регистрация № 003063416, собственик Кметство Селановци, при начална тръжна цена в размер на 780лв. /седемстотин и осемдесет лева/

Предмет на търга е:

 

Лек автомобил ”Мерцедес Е220”, рег.№ ВР0055АМ, рама №WDB2100041A091436, двигател № 60491200010451, цвят – бял, описан в Свидетелство за регистрация № 005572673, при начална тръжна цена в размер на 880лв. /осемстотин и осемдесет лева/

Предмет на търга е:

Лек автомобил ”Опел Астра” рег. № ВР6174ВВ, рама №  W0L000059N5299662, двигател № C14SE19764671, цвят – бордо металик, описан в Свидетелство за регистрация № 003751090, собственик Кметство Долни Вадин, при начална тръжна цена в размер на 620лв. /шестстотин и двадесет лева/

Предмет на търга е:

Лек автомобил ”Фолксваген Пасат” рег. № 465Н716, рама №WVWZZZ3AZRE1564624, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят – бял, описан в Разрешение за временно движение № 000008851, собственик Кметство Лесковец, при начална тръжна цена в размер на 350лв. /триста и петдесет лева/

04.02.2016г.

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост, представляващ дворно място с кад.№501.404, урегулиран в парцел ХІІ, ”За КОО”, квартал 75, с площ от 101кв.м. по действащия ПУП на гр.Оряхово, АчОС №2297/26.06.2015г., вписан в АВ под дв.вх.рег.№ 2243/30.06.2015г., акт №113, том 6, партида №43069, при начална тръжна цена в размер на 1768/хиляда седемстотин шестдесет и осем/лева.

Предмет на търга е:

Недвижим имот - частна общинска собственост, с №393005, с площ от 6,604дка в месността ”Дърварски път”, кат. ІІІ-та в землището на с.Селановци, с НТП ”Друга селскостопанска територия” и АчОС №2276 от 08.06.2015г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, Акт №145, том 5, дв.вх.рег.№1955 от 09.06.2015г., при начална тръжна цена в размер на 10500/десет хиляди и петстотин/ лева.

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с кад.№501.184 и площ от 875кв.м. в кв.172, парцел Х - „За КОО” по ЗРП на гр.Оряхово, одобрен със Заповед № 229/15.09.1999г. на Кмета на община Оряхово, изменен със Заповед №З-127/05.03.2015г. на Кмета на Община Оряхово и АчОС №2196 от 01.04.2015г., вписан в Агенция по вписванията при РС Оряхово, акт №98, том 3, дв. вх. рег.№ 1047 от 02.04.2015г., при начална тръжна цена в размер на 9188/девет хиляди сто осемдесет и осем/лева.

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост  представляващ празно дворно място с адрес: гр.Оряхово, ул.”Родопи”№13, с пл.№502.1436, урегулиран в парцел VІІ- 2288, в кв.126А, с площ от 543кв.м. по ЗРП на гр.Оряхово, одобрен със Заповед № 26/10.03.1992г. на Кмета на община Оряхово и АчОС №1251/15.06.2010г., вписан №105, том ІV, дв. вх. рег.№ 1206, парт.№13789/18.06.2010г. при начална тръжна цена в размер на 4890/четири хиляди осемстотин и деветдесет/ лева.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019