15.07.2016г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение №1, с площ 25м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374, /бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

 

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение №2, с площ 25 м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374, /бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

 

11.07.2016г.

Предмет на търга е:

Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Остров за срок от 10 /Десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60лв. /шестдесет лева/, и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, както следва:

Началната тръжна цена е 60,00лв. /шестдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена е в размер на 5184,60лв. /пет хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет стотинки/.

ЗЕМЛИЩЕ ОСТРОВ

Имот №

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ/дка

АОС

22005

Блатото

нива

IV

4.999

2284

83003

Черкезка падина

нива

VI

2.031

1377

95003

Совата

нива

VI

36.473

1419

106004

Черкез.падина

нива

IV

27.559

2190

108020

Трите морета

нива

IV

15.348

2191

 

 

 

 

общо:86.410

дка

08.07.2016г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на две преходни помещения с полезна площ от 31кв.м., находящи се на 1-ви етаж, от южната страна в двуетажна масивна сграда ”Хали” с кадастрален №503.673.1, парцел І-ви, кв.33 по плана на гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов №17-19, АОС№1673/09.04.2013г., при начална тръжна цена на месец от 121.00лв./сто двадесет и един лева/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:Отдаване под наем на две преходни помещения с полезна площ от 31кв.м., находящи се на 1-ви етаж, от южната страна в двуетажна масивна сграда ”Хали” с кадастрален №503.673.1, парцел І-ви, кв.33 по плана на гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов №17-19, АОС№1673/09.04.2013г., при начална тръжна цена на месец от 121.00лв./сто двадесет и един лева/ и срок 10/десет/години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019