ОБЯВА ПЪРВИ ТЪРГ НАЕМ 16451.501.333.1 - ГОРНИ ВАДИН - 17.04.2024 от 09.30ч.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-80/01.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №71 по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на масивна сграда с №16451.501.333.1 (бивша автоспирка) на един етаж със ЗП-98.2м², представляваща кафе-аперитив (обособен обект с кад.№16451.501.333.1.1(АчОС№4089/06.02.2024г.), със ЗП-66,55м², кв.м. и ПП-45м², с предназначение за кафе-аперитив при цена 5.60лв. за 1м², без ДДС), хранителен магазин (обособен обект с кад.№16451.501.333.1.2(АчОС№4090/06.02.2024г.), със ЗП-21,29м² и ПП-13м², с предназначение за „хранителен магазин“ при цена 1.80лв. за 1м², без ДДС) и склад (второстепенна сграда с кад.№ 16451.501.333.2(АчОС№4090/06.02.2024г.), със ЗП-10,36м² и ПП-7м², с предназначение за склад -складово помещение при цена 2.00лв. за 1м², без ДДС),находяща се в имот кад.№ 16451.501.333, урегулиран в парц.ХIХ с площ 676 кв.м. „За автоспирка” в квартал 16 по действащ Подробен Устройствен План на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233 /14.02.1974г. на ОНС гр.Враца, като определя начална тръжна цена на месец в размер на 280.40лв.(двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС и срок 10/десет/години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444100 – наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 16.04.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 16.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.04.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 17.04.2024г. от 09.30ч.

 

 

 

ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.501.466, ул. С. Румянцев № 93 - 11.00 - 17.04.2024

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-82/01.04.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №67по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3371/14.06.2021г.) с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“ №93, представляващ имот с идентификатор 54020.501.466, с площ 1009м², с предназначениена територията “Урбанизирана“, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване“ (10m),съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при граници и съседи:54020.501.282, 54020.501.705, 54020.501.704, 54020.501.703, 54020.501.465 и 54020.501.1603, при начална тръжна цена в размер на7800лв. (седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.04.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.04.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 17.04.2024г. от 11,00ч.

 

 

 

 

ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ СМЕТИЩЕ ВЕНДИНГ - 54020.71.91 - 09.30 - 16.04.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-84/01.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №73 по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на терен част от общински имот публична собственост (АпОС№4091/08.02.2024г.),с площ 2м², за разполагане на 2(два) броя вендинг машини (за напитки и пакетирани храни) - преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в имот с идентификатор 54020.71.91, представляващ депо за битови отпадъци (сметище), с площ 104387кв.м., при начална тръжна цена на месец 80.00лв. (осемдесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.04.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.04.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 16.04.2024г. от 09.30ч.

 

 

ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ ВЕНДИНГ -54020.502.827.1 - 11.00 - 16.04.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-81/01.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №72 по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински терен публична собственост (АпОС№3827/19.01.2023г.), с площ 1м², за разполагане на един (1)брой вендинг машина - преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в сграда с идентификатор 54020.502.827.1, представляваща административна, делова сграда на два етажа, с площ 741кв.м., с административен адрес ул.”Коста Лулчев”№20, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.04.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.04.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 16.04.2024г. от 11.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024