ОБЯВА ТЕРЕН ЗДРАВНА СЕЛАНОВЦИ №1 -70723.501.1332 - 14.00 - 15.08.2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-272/27.07.2022г.на Кмета на община Оряхово и Решение №368 по протокол №40/30.06.2022г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен частна собственост (АпОС№3266/14.07.2020г.), петно №1 (за търговска дейност с нехранителни стоки),с площ 16.5м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за монтаж в общинско дворно място, с административен адрес с.Селановци, общ.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“, с кад.№70723.501.1332, урегулирано в парцела I-ваЗа здравна служба, трафопост и озеленяване“, в кв.307 по ЗРП на с.Селановци, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) без ДДС и срок - 5(пет) години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 12.08.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 12.08.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 12.08.2022г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 15.08.2022г. от 14,00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

ОБЯВА АРЕНДА СЕЛАНОВЦИ - Решение №369 - Протокол №40 от 30.06.2022г. - 14.00 - 08.08.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-267/22.07.2022г.на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №369 по Протокол №40 от 30.06.2022г.на ОбС-Оряхово. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под АРЕНДА на земеделска земя - имоти с обща площ 521.719дка, находящи се в землището на с.Селановци,за срок от5/пет/ стопански години,при начална тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаи стъпка за наддаване в размер на 10%, съгласноРешение №369 по Протокол №40 от 30.06.2022г.на ОбС-Оряхово.

2.Началната тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 33390.02лв. (тридесет и три хиляди триста и деветдесет лева и две стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3339лв. (три хиляди триста тридесет и девет лева), представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 05.08.2022г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 05.08.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата08.08.2022г. от 14.00ч.

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА ТЪРГ НАЕМ СКЛАД - СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 08.02.2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед РД-11-14/19.01.2022г.на Кмета на община Оряхово и Решение №292 по протокол №31/16.12.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под наем на обособен обект общинска публична собственост (АпОС№3391/09.11.2021г.), с №70723.501.1332.2.2, със застроена площ от 9м², с предназначение за За склад“, разположен в едноетажна масивна сграда с идентификатор №70723.501.1332.2, застроена в общинско дворно място с кад.№70723.501.1332, урегулирано в парцела I-ваЗа здравна служба, трафопост и озеленяване“ в кв.307, по кадастрална основа и Подробен Устройствен План на с.Селановци одобрени със Заповед №2212/29.12.1984г. ОНС гр.Враца, Заповед№154/21.03.2005г. на Кмета на община Оряхово, Заповед№164/12.03.2016г. на Кмета на община Оряхово иЗаповед№РД-08-37/08.07.2020г. на Кмета на община Оряхово,с административен адрес с.Селановци, общ.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“,при начална тръжна цена на месец 45лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 07.02.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 07.02.2022г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 07.02.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 08.02.2022г. от 09.30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот ОРЯХОВО, ул.Генерал Радецки №5 - 54020.502.1343 - 09.30 - 25.01.2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-1/04.01.2022г. на Кмета на община Оряхово и Решение №286 по Протокол №30 от 25.11.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3384/08.09.2021г.), представляващ имот с идентификатор 54020.502.1343, с площ 379м², с предназначениена територията “Урбанизирана“, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване“ (10m), с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Генерал Радецки“ №5 (предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1561, квартал: 97, парцел:XIV),съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на2150лв.(две хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2022г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 24.01.2022г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.01.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 25.01.2022г. от 09,30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024