04.04.2017

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци и с.Галово, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40 лв. /четиридесет лева/, и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Товарен автомобил ”ОПЕЛ КОМБО”, “ФУРГОН“, DIEZEL, рег.№ ВР4461ВВ, рама № WOL0ХСF2553012957, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: БЯЛ, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 003534460, при начална тръжна цена 750лв. /седемстотин и петдесет лева/; 

 

Предмет на търга е: Лек автомобил ”РЕНО ЛАГУНА”, БЕНЗИН, рег.№ ВР6363BС, рама № VF1BG0K0529100859, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: ЧЕРЕН МЕТАЛИК, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 004208688, при начална тръжна цена 890лв. /осемстотин и деветдесет лева/;

 

 

19.12.2016

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.3, с площ 44.92м², на І-ви етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, при начална тръжна цена на месец от 175.00лв. /сто седемдесет и пет лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.7, с площ 113.33м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 227.00лв. /двеста двадесет и седем лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

.Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.8, с площ 10.7м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 56.00лв. /петдесет и шест лева/ и срок 10 /десет/ години.

 


 

 

19.12.2016

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.1, с площ 36.43м², на І-ви етаж в триетажна сграда  с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 142.00лв. /сто четиридесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение №5, с ПП -14.26м² /с предназначение ”за офис”/, находящо се на ІІ-ри етаж по коридора в ляво, в триетажна масивна сграда, със сутерен, със ЗП – 330м², застроена в поземлен имот №503.677 и №503.680, урегулиран в парцел ІІІ-ти, кв.33, с обща площ 1108м², по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Коста Лулчев” №1-3, съгласно АОС №739/13.04.2009г. при начална тръжна цена на месец от 74лв./седемдесет и четири лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за продажба на храни и напитки/, с площ 32м² в имот №501.193, УПИ-парцел І-ви “За жилищно стройтелство и магазини“, кв.112, с площ от 4552м² по действащия ЗРП на гр.Оряхово, АчОС №2462/12.04.2016г., вписан в АВ под Дв.Вх.рег.№967/13.04.2016г., акт №154, том ІІІ-ти, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 83.00лв. /осемдесет и три лева/ и срок 10 /десет/ години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018