ОБЯВА АРЕНДА 2023 ОРЯХОВО - 09.30 - 12.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и заповед№РД-11-210/25.05.2023г.на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №510 по Протокол №56 от 27.04.2023г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на гр.Оряхово,за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаи стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГР.ОРЯХОВО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

1

54020.4.16

МАРКОВ БАИР

Нива

V

10715

2

54020.4.17

МАРКОВ БАИР

Нива

V

1142

3

54020.4.22

МАРКОВ БАИР

Нива

V

5016

4

54020.6.19

СМРАДЛИКАТА

Нива

V

8155

5

54020.6.21

СМРАДЛИКАТА

Нива

V

13357

6

54020.6.50

СТРЕЛБИЩЕТО

Нива

V

13063

7

54020.8.5

КРЪСТА

Нива

V

14706

8

54020.8.14

КРЪСТА

Нива

V

1887

9

54020.10.3

СТРЕЛБИЩЕТО

Нива

V

4992

10

54020.10.9

СТРЕЛБИЩЕТО

Нива

V

4033

11

54020.12.34

СТРЕЛБИЩЕТО

Нива

V

3001

12

54020.12.41

СТРЕЛБИЩЕТО

Нива

V

6003

13

54020.13.34

РАКЕТНА ПЛОЩАДКА

Нива

V

17894

14

54020.14.9

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

3969

15

54020.14.12

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

13285

16

54020.14.13

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

20010

17

54020.14.15

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

42104

18

54020.14.17

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

18995

19

54020.14.35

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

23571

20

54020.14.36

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

57394

21

54020.14.39

ЧЕРКОВНОТО

Нива

V

5449

22

54020.15.3

БРЕСТА

Нива

IV

10028

23

54020.15.27

БРЕСТА

Нива

IV

10964

24

54020.17.5

КАИША

Нива

IV

6800

25

54020.26.32

КАИША

Нива

IV

5591

26

54020.28.22

ПАПОВ ЧИФЛИК

Нива

IV

7997

27

54020.28.27

ПАПОВ ЧИФЛИК

Нива

IV

8002

28

54020.32.10

КОМАРОВ ГЕРАН

Нива

IV

3001

29

54020.34.3

СОВАТА

Нива

V

13754

30

54020.34.12

СОВАТА

Нива

IV

9313

31

54020.34.15

СОВАТА

Нива

IV

13699

32

54020.34.52

СОВАТА

Нива

IV

21006

33

54020.34.58

СОВАТА

Нива

IV

22003

34

54020.34.64

СОВАТА

Нива

V

104474

35

54020.34.72

СОВАТА

Нива

IV

94334

36

54020.36.3

РАЧОЛОВЦИ

Нива

IV

47955

37

54020.36.10

РАЧОЛОВЦИ

Нива

IV

25877

38

54020.36.20

РАЧОЛОВЦИ

Нива

IV

8002

39

54020.36.21

РАЧОЛОВЦИ

Нива

IV

31513

40

54020.36.53

РАЧОЛОВЦИ

Нива

IV

10032

41

54020.41.33

ПИПЕРКОВОТО

Нива

IV

4999

42

54020.41.83

ПИПЕРКОВОТО

Нива

IV

2191

43

54020.43.45

НАД КОВАЧЕЛЯ

Нива

IV

12508

44

54020.43.75

НАД КОВАЧЕЛЯ

Нива

IV

3439

45

54020.44.71

ШАВАРСКОТО

Нива

IV

12499

46

54020.48.14

КРУШАТА

Нива

IV

11126

47

54020.48.68

КРУШАТА

Нива

IV

13215

48

54020.411.7

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

459

 

общо:

803522м²

 

общо:

803.522дка

2.Началната тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаили общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 51425,40лв. (петдесет и една хиляди четиристотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 5142.54лв. /пет хиляди сто четиридесет и два лева и петдесет и четири стотинки/,представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 09.06.2023г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 09.06.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата12.06.2023г. от 09.30ч.

 

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА Продажба МЕРЦЕДЕС 2527 Л ВР 2141 АМ - 09,30 - 07.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-175/15.05.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №499 по Протокол №55/30.03.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Товаренавтомобил”МЕРЦЕДЕС 2527 Л”, “СПЕЦИАЛНО ПС“, DIEZEL,рег.№ ВР 2141 АМ,            рама № WDB6544331K092240, двигател № 40197310794497, цвят:бял, Свидетелство за регистрация № 000602759, при начална тръжна цена 7800лв. (седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 02.06.2023г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 02.06.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 02.06.2023г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 07.06.2023г. от 09,30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

ОБЯВА Продажба ДАФ ФАГ 75.240 ВР2142АМ - 11,00 - 07.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-174/15.05.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №499 по Протокол №55/30.03.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Товарен автомобил”ДАФ ФАГ 75.240”, “СМЕТОСЪБИРАЧ“, DIEZEL, рег.№ ВР2142АМ,рама № XLRAC75RC0406509, двигател № R03523, цвят: жълт/сив, Свидетелство за регистрация № 000602761, при начална тръжна цена 7600лв. (седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 02.06.2023г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 02.06.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 02.06.2023г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 07.06.2023г. от 11,00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

ОБЯВА Продажба ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ 465Н716 - 11,00 - 06.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-176/15.05.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №499 по Протокол №55/30.03.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Лек автомобил- марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ KPH 465Н716, рама № WVWZZZ3AZRE1564624, двигател № без номер, цвят: бял, с разрешение за временно движение №000008851, при начална цена 230лв.(двеста и тридесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 30.05.2023г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 30.05.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 30.05.2023г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 06.06.2023г. от 11,00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024