ОБЯВА ТЪРГ ВТОРИ ПРОДАЖБА 54020.503.673.1.5 ЧАПРАЗОВ № 13 - 11.00 - 02.08.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-334/17.07.2023г.на Кмета на община Оряхово и Решение №520по Протокол №56/27.04.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №2860/18.01.2019г.), представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 54020.503.673.1.5, със ЗП-31м², с предназначение “за офис“, находящ се на първи етаж в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 54020.503.673, с административен адрес: гр.Оряхово, ул.“ А.Чапразов“ № 13, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на7200лв. (седем хиляди и двеста лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 01.08.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 01.08.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 01.08.2023г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 02.08.2023г. от 11,00ч.

 

 

 

 

ОБЯВА АРЕНДА 2023 СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 10.07.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-276/21.06.2023г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №532 по Протокол №57 от15.05.2023г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на 487.060дка земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 67лв.(шестдесет и седем лева) на декар за 1/една/ стопанска година.

2.Началната тръжна цена 67лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаили общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 32633лв. (тридесет и две хиляди шестстотин тридесет и три лева), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3263.30лв. /три хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет стотинки/,представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 07.07.2023г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 07.07.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата10.07.2023г. от 09.30ч.

 

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА ПРОДАЖБА НИВА СЕЛАНОВЦИ 70723.68.1 - 11.00 - 20.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-237/02.06.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №529 по Протокол №56 от 27.04.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим поземлен имот общинска частна собственост находящ се в местността „Лесковски връх“, в землището на с.Селановци, както следва: имот с идентификатор 70723.68.18, с площ 8,001дка, (АчОС №3285/14.12.2020г.), имот с идентификатор 70723.68.1, с площ 54,611дка, (АчОС №3909/27.03.2023г.), имот сидентификатор 70723.68.15, с площ 7,001дка, (АчОС №3003/03.06.2019г.), имот сидентификатор 70723.68.16, с площ 16,003дка,(АчОС №3284/14.12.2020г.), имот с идентификатор 70723.68.56, с площ 499,526дка, (АчОС №3907/13.02.2023г.),при начална тръжна цена в размер на 954 873лв. (деветстотин петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.06.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.06.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.06.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 20.06.2023г.от 11.00ч.        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА АРЕНДА 2023 СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 20.06.2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-227/01.06.2023г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №532 по Протокол №57 от15.05.2023г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на 487.060дка земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 67лв.(шестдесет и седем лева) на декар за 1/една/ стопанска година.

2.Началната тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаили общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 32633лв. (тридесет и две хиляди шестстотин тридесет и три лева), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3263.30лв. /три хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет стотинки/,представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 19.06.2023г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 19.06.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата20.06.2023г. от 09.30ч.

 

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024