ОБЯВА АРЕНДА 2024г. ГОРНИ ВАДИН - ВТОРИ ТЪРГ - 11.00 - 06.08.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-300/19.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №138 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Вадин,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Горни Вадин, за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 50.00лв.(петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

ЗЕМЛИЩЕ ГОРНИ ВАДИН

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

16451.9.4

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

8202

2901

16451.11.4

ВАЛЯ НУЧ

Нива

V

30107

3045

16451.13.22

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

3026

3023

16451.13.23

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

3025

3024

16451.14.3

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

18503

3025

16451.29.2

НИВАТА

Нива

IV

5004

3026

16451.32.4

НИВАТА

Нива

V

22889

3027

16451.32.5

НИВАТА

Нива

V

15003

3028

16451.35.18

НИВАТА

Нива

V

17003

3029

16451.36.8

НИВАТА

Нива

V

10401

3030

16451.36.15

НИВАТА

Нива

V

40008

3031

16451.39.3

КРУШАТА

Нива

IV

6001

3032

16451.39.23

КРУШАТА

Нива

IV

9501

3033

16451.42.13

ВЪРТОПА

Нива

IV

9701

3034

16451.43.18

ДИСАГИТЕ

Нива

V

6902

3035

16451.45.3

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

8702

3036

16451.45.21

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

7000

3046

16451.46.25

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

14403

3037

16451.47.7

ЖИЯНОВ ДОЛ

Нива

V

10502

3038

16451.51.7

МАРКОВ ВРЪХ

Нива

V

10301

3039

16451.52.6

ВЪРТОПА

Нива

VI

17805

3040

16451.55.19

МИТРОЕВ ВРЪХ

Нива

V

8199

3041

16451.55.26

МИТРОЕВ ВРЪХ

Нива

V

6501

3042

16451.58.7

СТРАЖЕВА ПАДИНА

Нива

V

9601

3044

16451.59.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

15003

2096

16451.59.39

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

IV

7616

3043

16451.60.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

9001

2903

16451.60.15

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

23905

2904

16451.61.18

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

VI

9501

2905

16451.61.19

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

IV

7005

3049

16451.62.25

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

IV

4301

2906

16451.63.27

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

IV

7551

2907

16451.68.36

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

8001

2909

16451.69.19

ДИСАГИТЕ

Нива

V

10502

2908

16451.77.2

ЛЕДЕНИКА

Нива

ІV

8001

2910

 

общо:

408677м²

 

 

408.677дка

 

2. Началната тръжна цена 50.00лв.(петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотите началната тръжната цена е в размер на 20433.85лв. (Двадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 05.08.2024г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 2043.38лв. /две хиляди четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 05.08.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 05.08.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 06.08.2024г. от 11.00ч.

 

 

ОБЯВА АРЕНДА 2024г. ОСТРОВ - 09.30 ВТОРИ ТЪРГ - 06.08.2024г.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-301/19.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №137 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Остров,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Остров, за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ОСТРОВ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

54386.22.14

БЛАТОТО

Нива

IV

10005

2890

54386.22.15

БЛАТОТО

Нива

IV

9999

2891

54386.29.11

БЛАТОТО

Нива

IV

10403

2892

54386.81.2

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

29463

2894

54386.81.4

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

16591

2895

54386.88.1

ДИСАГИТЕ

Нива

VI

8921

2896

54386.91.12

СОВАТИЩЕ

Нива

IV

13501

2189

54386.95.12

СОВАТА

Нива

IV

6000

2898

54386.96.1

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

5002

2899

54386.96.19

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

21555

2900

 

общо:

131440м²

 

 

131.440дка

 

2.Началната тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 6966.32лв. (Шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 05.08.2024г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 696.63лв. /Шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 05.08.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 05.08.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 06.08.2024г. от 09.30ч.

ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.502.1061 ул. Ген. Радецки №40 - 09.30 - 16.07.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-258/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №143 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот общинска частна собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 54020.502.1061, с площ от 367 кв.м., представляващ по начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с административен адрес, гр. Оряхово, ул.“Ген. Радецки“ №40, актуван с АчОС №2770/17.04.2018г., вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 599/ 19.04.2018г., акт № 96, том II, ведно с построените в него сгради, както следва:

-           самостоятелен обект в сграда (АчОС №2750/22.03.2018г.), вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 438/ 27.03.2018г., акт № 22, том II, имотна партида № 49965, с идентификатор 54020.502.1061.1.1, със ЗП-108.45м², с предназначение “За културна и обществена дейност“, находящ се на първия етаж в масивна сграда №1,

-           самостоятелен обект в сграда (АчОС №2751/22.03.2018г.), вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 439/ 27.03.2018г., акт № 23, том II, имотна партида № 49964, с идентификатор 54020.502.1061.1.2, със ЗП-37.98м², с предназначение “За търговска дейност“, находящ се на първия етаж в масивна сграда №1,

-           сграда с идентификатор 54020.502.1061.3, със ЗП-28.00м², с предназначение “Сграда за търговия“, на един етаж в урбанизираната територия на гр. Оряхово, актувана с АчОС №2772/17.04.2018г., вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 601/ 19.04.2018г., акт № 98, том II, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на 40900.00лв. (четиридесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.07.2024г. от 09.30ч.

 

 

ОБЯВА АРЕНДА 2024г. ГОРНИ ВАДИН - 11.00 - 17.07.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-256/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №138 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Вадин,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Горни Вадин, за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 50.00лв.(петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

ЗЕМЛИЩЕ ГОРНИ ВАДИН

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

16451.9.4

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

8202

2901

16451.11.4

ВАЛЯ НУЧ

Нива

V

30107

3045

16451.13.22

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

3026

3023

16451.13.23

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

3025

3024

16451.14.3

ЛИПОВ ДОЛ

Нива

V

18503

3025

16451.29.2

НИВАТА

Нива

IV

5004

3026

16451.32.4

НИВАТА

Нива

V

22889

3027

16451.32.5

НИВАТА

Нива

V

15003

3028

16451.35.18

НИВАТА

Нива

V

17003

3029

16451.36.8

НИВАТА

Нива

V

10401

3030

16451.36.15

НИВАТА

Нива

V

40008

3031

16451.39.3

КРУШАТА

Нива

IV

6001

3032

16451.39.23

КРУШАТА

Нива

IV

9501

3033

16451.42.13

ВЪРТОПА

Нива

IV

9701

3034

16451.43.18

ДИСАГИТЕ

Нива

V

6902

3035

16451.45.3

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

8702

3036

16451.45.21

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

7000

3046

16451.46.25

ЛЕДЕНИКА

Нива

V

14403

3037

16451.47.7

ЖИЯНОВ ДОЛ

Нива

V

10502

3038

16451.51.7

МАРКОВ ВРЪХ

Нива

V

10301

3039

16451.52.6

ВЪРТОПА

Нива

VI

17805

3040

16451.55.19

МИТРОЕВ ВРЪХ

Нива

V

8199

3041

16451.55.26

МИТРОЕВ ВРЪХ

Нива

V

6501

3042

16451.58.7

СТРАЖЕВА ПАДИНА

Нива

V

9601

3044

16451.59.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

15003

2096

16451.59.39

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

IV

7616

3043

16451.60.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

9001

2903

16451.60.15

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

23905

2904

16451.61.18

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

VI

9501

2905

16451.61.19

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

IV

7005

3049

16451.62.25

ОРЛОВ ВРЪХ

Нива

IV

4301

2906

16451.63.27

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

IV

7551

2907

16451.68.36

ОРЕХОВА ПАДИНА

Нива

V

8001

2909

16451.69.19

ДИСАГИТЕ

Нива

V

10502

2908

16451.77.2

ЛЕДЕНИКА

Нива

ІV

8001

2910

 

общо:

408677м²

 

 

408.677дка

 

2. Началната тръжна цена 50.00лв.(петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотите началната тръжната цена е в размер на 20433.85лв. (Двадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 2043.38лв. /две хиляди четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 17.07.2024г. от 11.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024