ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 22321.501.339, УЛ. МЛАДЕН ПАВЛОВ № 7А - 11.00 - 25.09.2023

Създадена на Сряда, 30 Август 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-417/30.08.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №547по Протокол №60/27.07.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №4045/07.06.2023г.), представляващ УПИ (АчОС №4045/07.06.2023г.), с идентификатор 22321.501.339, с площ от 1955кв.м. в Долни Вадин, урегулиран в парц. IX "За обществено обслужване" в кв.18, представляващ празно дворно мястопо Кадастрална основа на план и действащ ПУП-ЗРП на с.Д.Вадин, одобрени със Заповед №232/14.02.1974г. на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед №РД-08-12/06.06.2023г. на Кмет на община, с административен адрес: с.Долни Вадин, ул."Младен Павлов" № 7А,при начална тръжна цена в размер на7990лв. (седем хиляди и деветстотин и деветдесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 21.09.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 21.09.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 21.09.2023г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 25.09.2023г. от 11,00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024