ОБЯВА ТЪРГ ВТОРИ ПРОДАЖБА 54020.503.673.1.5 ЧАПРАЗОВ № 13 - 11.00 - 02.08.2023

Създадена на Понеделник, 17 Юли 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-334/17.07.2023г.на Кмета на община Оряхово и Решение №520по Протокол №56/27.04.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №2860/18.01.2019г.), представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 54020.503.673.1.5, със ЗП-31м², с предназначение “за офис“, находящ се на първи етаж в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 54020.503.673, с административен адрес: гр.Оряхово, ул.“ А.Чапразов“ № 13, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на7200лв. (седем хиляди и двеста лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 01.08.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 01.08.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 01.08.2023г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 02.08.2023г. от 11,00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024