ОБЯВА АРЕНДА 2023 СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 10.07.2023

Създадена на Сряда, 21 Юни 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-276/21.06.2023г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №532 по Протокол №57 от15.05.2023г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на 487.060дка земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 67лв.(шестдесет и седем лева) на декар за 1/една/ стопанска година.

2.Началната тръжна цена 67лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаили общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 32633лв. (тридесет и две хиляди шестстотин тридесет и три лева), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3263.30лв. /три хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет стотинки/,представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 07.07.2023г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 07.07.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата10.07.2023г. от 09.30ч.

 

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024