ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот 70723.501.2223, с площ 150м², в кв.307 - 11.00 - 02.05.2023

Създадена на Сряда, 03 Май 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-163/03.05.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №507по Протокол №55/30.03.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС№3823/19.12.2022г.), с административен адрес с.Селановци, ул.“Стефан Стамболов №51“, представляващ имотс №70723.501.2223, с площ 150м², в кв.307, урегулиран в парцел VII „За аптека“ по действащ ПУП на с.Селановци,до съседи, както следва: Север: ул.“Стефан Стамболов на Община Оряхово, Изток: ул.“Георги Бенковски“ на Община Оряхово, Югозапад – имот 501.1332 парц. I-ва “За здравна служба, трафопост и озеленяване“, в кв.307 собственост на Община Оряхово, при начална тръжна цена в размер на 1000лв.(хиляда лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 26.05.2023г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 26.05.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 26.05.2023г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 30.05.2023г. от 11,00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024