ОБЯВА ПРОДАЖБА 54386.501.1138 - 09.30 - 27.04.2023

Създадена на Вторник, 02 Май 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед№РД-11-158/27.04.2023г.на Кмета на община Оряхово и Решение №496по Протокол №55/30.03.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №73/12.10.2000г.), поземлен имот 54386.501.1138 (АчОС №73/12.10.2000г.), находящ се в с.Остров, общ.Оряхово, представляващ имот с пл.№ 501.1138, урегулиран в парц.VIII, квартал 11, с площ 11260м², ведно с разположена в него едноетажна масивна стопанска сграда „бивш скотовъден дом“ със застроена площ 273,76м², съгласно кадастрална основа на план одобрен със Заповед№1912/14.09.1967г. на ОНС гр.Враца, урегулиран в парц.VIII, квартал 11 по действащ Подробен Устройствен План на с.Остров, одобрен със Заповед №1912/14.09.1967г. на ОНС гр.Враца, до съседи: север: Имот пл.№501.9005, на Община Оряхово, юг: строителна граница на населеното място терен извън регулация, изток:улица публична общинска собственост, запад:път, при начална тръжна цена в размер на 43 200лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 19.05.2023г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 19.05.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 19.05.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 22.05.2023г.от 09.30ч.        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024