ОБЯВА ТЪРГ 54386.14.20, м-ст “Блатото“, с.Остров, Решение №370 - 14.00 - 16.12.2022г.

Създадена на Сряда, 30 Ноември 2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-462/30.11.2022г. на Кмета на община Оряхово и Решение №370 по Протокол №40 от 30.06.2022г., обявява ПЪРВИ публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:отдаване под наем на недвижим имот общинска частна собственост (АчОС№3420/03.06.2022г.), с идентификатор 54386.14.20, с площ 30372м², с НТП “Изоставено трайно насаждение“, категория 4-та, в местността “Блатото“, находящ се в землището на с.Остров, за срок от 7 (седем) стопански години, при начална тръжна цена 30.00лв. (тридесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Началната тръжна цена е 30.00лв. (тридесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотаначалнататръжната цена ев размер на 911.16лв. (деветстотин и единадесет лева и шестнадесет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация се закупува до 17.00ч. на 15.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим до 17.00ч. на 15.12.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата16.12.2022г. от 14.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024