Търг за продажба на имот с идентификатор 54020.503.2686, ул.“Д-р П.Берон“№5

Създадена на Сряда, 06 Ноември 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-552/06.11.2019г. на Кмета на община Оряхово и Решение №650 по Протокол №80от19.09.2019г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост /АчОС №3077/16.07.2019г./, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Д-рП.Берон“№5, представляващ имот с идентификатор 54020.503.2686, с начин на трайно ползване “За друг обществен обект, комплекс“, по предходен план кв.37, парцел:VII-ми, с площ 78м², при съседи: 54020.503.2664, 54020.503.2674, 54020.503.2687 и 54020.503.620, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на 3900лв./три хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 25.11.2019г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 25.11.2019г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 25.11.2019г.

Търгът ще се проведе на 26.11.2019г.от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020