Обява за аренда на земя в с. Лесковец

Създадена на Четвъртък, 11 Юли 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-308/11.07.2019г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №622 по Протокол №73 от 27.06.2019г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Лесковец,за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 50лв./петдесет лева/на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ЛЕСКОВЕЦ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

    АОС №

43400.1.6

ПАПРАТА

нива

5

69674

2876

43400.1.7

ПАПРАТА

нива

4

66009

2877

43400.2.3

ПАПРАТА

нива

4

52741

2878

43400.3.6

ТАБИЯТА

нива

5

1003

2888

43400.14.1

ВАЛЯ ВИЛОР

нива

4

24540

2879

43400.15.1

БОРУНЯ

нива

5

77613

2880

43400.30.4

СЕЛАНОВСКИ БАИР

нива

4

16091

2881

43400.30.16

СЕЛАНОВСКИ БАИР

нива

5

11990

2882

43400.39.29

СЕЛИЩЕ ЗАПАД

нива

5

4136

2883

43400.40.24

СЕЛИЩЕ ИЗТОК

нива

5

1012

2884

43400.40.28

СЕЛИЩЕ ИЗТОК

нива

5

1389

2885

43400.40.78

СЕЛИЩЕ ИЗТОК

нива

5

1383

2886

43400.46.52

БЛАТОТО

нива

4

11499

2887

 

общо:

339080м²

 

 

339.080дка

Началната тръжна цена 50лв./петдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на всички имотиначалнататръжната цена ев размер на 16954лв. /шестнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1695,40лв./хиляда шестстотин деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на29.07.2019г., акогато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на29.07.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 31.07.2019г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021