Обява за аренда на земя в с. Горни Вадин

Създадена на Четвъртък, 11 Юли 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-313/11.07.2019г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №623 по Протокол №73 от 27.06.2019г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Горни Вадин,за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 36лв./тридесет и шест лева/на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГОРНИ ВАДИН

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

    АОС №

16451.9.4

ЛЕДЕНИКА

нива

5

8202

2901

16451.11.4

ВАЛЯ НУЧ

нива

5

30107

3045

16451.13.22

ЛИПОВ ДОЛ

нива

5

3026

3023

16451.13.23

ЛИПОВ ДОЛ

нива

5

3025

3024

16451.14.3

ЛИПОВ ДОЛ

нива

5

18503

3025

16451.29.2

НИВАТА

нива

4

5004

3026

16451.32.4

НИВАТА

нива

5

22889

3027

16451.32.5

НИВАТА

нива

5

15003

3028

16451.35.18

НИВАТА

нива

5

17003

3029

16451.36.8

НИВАТА

нива

5

10401

3030

16451.36.15

НИВАТА

нива

5

40008

3031

16451.39.3

КРУШАТА

нива

4

6001

3032

16451.39.23

КРУШАТА

нива

4

9501

3033

16451.42.13

ВЪРТОПА

нива

4

9701

3034

16451.43.18

ДИСАГИТЕ

нива

5

6902

3035

16451.45.3

ЛЕДЕНИКА

нива

5

8702

3036

16451.45.21

ЛЕДЕНИКА

нива

5

7000

3046

16451.46.25

ЛЕДЕНИКА

нива

5

14403

3037

16451.47.7

ЖИЯНОВ ДОЛ

нива

5

10502

3038

16451.51.7

МАРКОВ ВРЪХ

нива

5

10301

3039

16451.52.6

ВЪРТОПА

нива

6

17805

3040

16451.55.19

МИТРОЕВ ВРЪХ

нива

5

8199

3041

16451.55.26

МИТРОЕВ ВРЪХ

нива

5

6501

3042

16451.58.7

СТРАЖЕВА ПАДИНА

нива

5

9601

3047

16451.59.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

5

15003

2902

16451.59.39

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

4

7616

3043

16451.60.6

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

5

9001

2903

16451.60.15

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

5

23905

2904

16451.61.18

ОРЛОВ ВРЪХ

нива

6

9501

2905

16451.61.19

ОРЛОВ ВРЪХ

нива

4

7005

3049

16451.62.25

ОРЛОВ ВРЪХ

нива

4

4301

2906

16451.63.27

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

4

7551

2907

16451.68.36

ОРЕХОВА ПАДИНА

нива

5

8001

2909

16451.69.19

ДИСАГИТЕ

нива

5

10502

2908

16451.77.2

ЛЕДЕНИКА

нива

4

8001

2910

 

общо:

408677м²

 

 

408.677дка

Началната тръжна цена 36лв./тридесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на всички имотиначалнататръжната цена ев размер на 14712,37лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и тридесет и седем стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1471,24лв./хиляда четиристотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на29.07.2019г., акогато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на29.07.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 31.07.2019г. от 11,00ч., от комисия в състав:

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020