ОБЯВА ТЕРЕН ЛОВЕН ДОМ - 11.00 - 21.01.2019

Създадена на Четвъртък, 03 Януари 2019 Публикуване

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-2/03.01.2019г. на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №520 по протокол №64/20.12.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за сезонно ползване /летен сезон/, за срок 5/пет/години,представляващ петна, както следва- петно №1 с площ 26,2м²/за търговска дейност/, петно №2 с площ 24м²/за склад и тоалетна/, петно №3 с площ 13,9м²/за кафе-аперитив/, съгласно одобрена схема, разположени в имот с идентификатор 54020.503.2432 /АОпС №2833/31.10.2018г./, с площ 8809м², съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, при обща начална тръжна цена на месец в размер на 110,15лв./сто и десет лева и петнадесет стотинки без ДДС/, дължима само за времето от 01 април до 31 октомври на всяка от календарните години на 5/пет/ годишния период.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 18.01.2019г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 18.01.2019г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 18.01.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 21.01.2019г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019