ОБЯВА ТЕРЕН кметство Горни Вадин 09.30 - 05.06.2018г.

Създадена на Четвъртък, 17 Май 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-194/17.05.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №423 по протокол №52/29.03.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен публична собственост, с площ 23м², за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане, върху покривната конструкция на триетажна масивна сграда, с площ 237.19м², с отреждане “за административна сграда и магазин“, с пл.№501.267, квартал 16, парцел ХХ, по действащия ЗРП на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед №233/14.02.1974г. на ОНС-Враца, при начална тръжна цена на месец 138лв./сто тридесет и осем лева/, без ДДС и срок от 10/десет/ години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 04.06.2018г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 04.06.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 04.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 05.06.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020