ОБЯВА ПОМЕЩЕНИЕ СЕЛАНОВЦИ - 26.10.2017

Създадена на Понеделник, 09 Октомври 2017 Публикуване

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-431/09.10.2017г. на Кмета на община Оряхово и Решение №697 по протокол №71/30.04.2015г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на помещение /стая №20/, с ПП -12.6м² /с предназначение ”за офис”, находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда, със кад.№501.1030.1 – кметство със ЗП – 821,50м², находяща се в УПИ №501.1030, парцел VІ-ти, в кв.261, с обща площ 2338,60м², по действащия ПУП на с.Селановци, съгласно скица №74/05.10.2017г. и АОчС №671/04.04.2008г., с административен адрес с.Селановци, ул.”Сергей Румянцев” №24, при начална тръжна цена на месец от 63лв. /шестдесет и три лева/ и срок 10/десет/ години. Началната тръжна цена може да бъде платена на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:444100 - наем на имущество.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:447000, както и да внесат депозит в размер на двумесечния наем платим до 17.00ч. на 25.10.2017г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Търгът ще се проведе на 26.10.2017г. от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019