Отдаване под аренда на имоти земеделска земя в с. Лесковец

Създадена на Петък, 21 Юли 2017 Публикуване

                                                        

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-314/21.07.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №279 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 137.572дка, в землището на с.Лесковец, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя – 40лв./четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ЛЕСКОВЕЦ

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС №

 1.  

003009

Табията

V

25.63

1700

 1.  

006001

Бреста

V

78.566

1318

 1.  

006012

Бреста

V

2.961

1319

 1.  

006014

Бреста

IV

1.002

1320

 1.  

007001

Бреста

V

0.783

1321

 1.  

008006

Бреста

V

3.964

1322

 1.  

012001

Бреста

V

13.115

1323

 1.  

027012

Дълбокия път

IV

3.456

1326

 1.  

033029

Селановски баир

IV

0.335

1330

 1.  

035018

Горни чешми

IV

0.4

1331

 1.  

035060

Горни чешми

IV

4.015

1332

 1.  

041023

Долните чешми

IV

0.1

894

 1.  

046004

Блатото

IV

3.245

896

Началната тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 5502,88лв. /пет хиляди петстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 550,29лв. /петстотин и петдесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 04.08.2017г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 04.08.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 07.08.2017г. от 13,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019