Отдаване под аренда на имоти земеделска земя

Създадена на Петък, 21 Юли 2017 Публикуване

                                                   

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-313/21.07.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №277 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 142.113дка, в землището на с.Галово, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 48/четиридесет и осем/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГАЛОВО

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС №

  1.  

000082

"Край село"

IV

53.876

1581

  1.  

000089

"Блатото"

VI

40.832

1582

  1.  

000230

"Блатото"

VI

36.285

1583

  1.  

000231

"Блатото"

VI

11.12

1584

 

 

 

Общо:

142.113

 

Началната тръжна цена 48/четиридесет и осем/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 6821,42лв. /шест хиляди осемстотин двадесет и един лева и четиридесет и двестотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 682,14лв. /шестстотин осемдесет и два лева и четиринадесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 04.08.2017г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 04.08.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 07.08.2017г.от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018