30.06.2017г

Създадена на Петък, 30 Юни 2017 Публикуване

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-272/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №261 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-270/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №274 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019