28.04.2017г

Създадена на Петък, 28 Април 2017 Публикуване

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.5, със застроена площ 148.43м², акт за общинска собственост №2469/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№ 1781/12.07.2016г., Акт №150, том.5, при начална тръжна цена в размер на 15560лв. /петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.6, със застроена площ 66.66м², АчОС №2470/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№1782/12.07.2016г., Акт №151, том.5, при начална тръжна цена в размер на 6940лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019