28.04.2017

Създадена на Петък, 28 Април 2017 Публикуване

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

 

 

Предмет на търга е: отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищeто на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

 

 

Имот №

Местност

НТП.

Площ дка

000134

Раев Дол

Овощни градини

237.869

000574

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

6.685

000577

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

26.487

000606

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

65.766

000607

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

83.886

290016

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

34.886

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019