20.05.2016 г.

Създадена на Петък, 20 Май 2016 Публикуване

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещения №4, №5, №6 и №7 с обща площ от 149м² със самостоятелен вход от юг в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 149.00лв./сто четиридесет и девет/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Предмет на търга е: Отдаване под наем на: - помещения №1, №2 и №3 с обща площ от 41м² със самостоятелен вход от изток в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 41.00лв./четиридесет и един/лева и срок 10/десет/години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018