19.05.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 19 Май 2016 Публикуване

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от северната страна на общинска сграда находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, парцел ІІ, кв.34 по плана на гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов №10, при начална тръжна цена на месец от 83.20лв. /осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: 

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 8кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от южната страна в общинска сграда, със застроена площ от 154кв.м., находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, в кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 42/четиридесет и два/лева и срок 10/десет/години.

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019