16.05.2016 г.

Създадена на Понеделник, 16 Май 2016 Публикуване

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на Общински паркинг за товарни МПС с площ от 8372кв.м. на ул.”Дунав”№7 в гр.Оряхово, кв.16, парцела VІІ-ма, по плана на гр.Оряхово, съгласно АОС №510/29.05.2007г. при начална тръжна цена на месец от 1200.00лв. /хиляда и двеста лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с обща площ от 2100м², съгласно действащия ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП - 18м² и начална тръжна цена 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018