05.05.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 05 Май 2016 Публикуване

Предмет на търга е: Отдаване под наем на метален павилион за склад и търговска дейност с нехранителни стоки със ЗП -95,5м², находящ се в УПИ с пл.№502.880, парцел I-ви ”За павилион”, в кв.18, с обща площ 266м² по действащия ПУП на гр.Оряхово, АОС№58/12.01.2000г., при начална тръжна цена на месец от 134.00лв. /сто тридесет и четири лева/ и срок 10/десет/години

Предмет на търга е:  Oтдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:
Имот №   Местност        землище            дка
000038    Леденика         с.Горни Вадин    21.922
000134    Раев Дол          с.Селановци     237.869
000574    Старите лозя   с.Селановци         6.685
000577    Старите лозя   с.Селановци       26.487
000606    Неверов дол    с.Селановци       65.766
000607    Неверов дол    с.Селановци       83.886
290016    Неверов дол    с.Селановци       34.886
ОБЩО ДЕКАРИ:            477.501
Имотите са с обща площ от 477.501дка.
Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Предмет на търга е: продажба, с цел добив на материал на едноетажни полумасивни сгради ”Фурна” и ”пристройка”, с кад.№501.76.1 и кад.№501.76.2, съответно със ЗП-248.0м² и ЗП-15.0м², находящи се в дворно място - УПИ с кад.№501.76, парцела І-76, с отреждане ”за фурна”, кв.51 по действащия ПУП на с.Галово, АчОС №188/15.12.2003г., вписан №61, том ІІ, дв. вх. рег.№ 624/07.03.2007г., парт.№291, при начална тръжна цена в размер на 2000лв./две хиляди лева/.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, с площ 40м² и прилежащ терен с площ 70м² или обща площ 110м², в общински имот с отреждане ”Градина”, в УПИ кв.352, с обща площ 7440м² по ЗРП на с.Селановци, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 118.00/сто и осемнадесет/лева и срок 10/десет/години.

отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

Имот №

Местност

землище

дка

000038

Леденика

с.Горни Вадин

21.922

000134

Раев Дол

с.Селановци

237.869

000574

Старите лозя

с.Селановци

6.685

000577

Старите лозя

с.Селановци

26.487

000606

Неверов дол

с.Селановци

65.766

000607

Неверов дол

с.Селановци

83.886

290016

Неверов дол

с.Селановци

34.886

ОБЩО ДЕКАРИ:

 

 

477.501

Имотите са с обща площ от 477.501дка.

Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019