27.07.2015 г.

Създадена на Понеделник, 27 Юли 2015 Публикуване

Предмет на търга е:

 Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, поземлен имот №502.1086 в кв.58, с отреждане ”За жилищно строителство”/площад ”1300г. България” по ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
 - място №1 - за разполагане на кафе-автомат при начална тръжна цена на месец 40 /четиридесет/ лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №3 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІІ-ти етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински недвижим имот  - помещение за търговия с ПП -24кв.м., находящо се на ул.”Андрей Чапразов” №29-31 в гр.Оряхово, УПИ – парцел І-ви, кв.51, сграда с кадастрален №503.773, съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 124.80лв. /сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:

- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019