16.01.2015г.

Създадена на Петък, 16 Януари 2015 Публикуване

Предмет на търга е:

помещение №3, с ПП -144 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/, със ЗП-387 кв.м., с вход от ул.”Сливнишка” - недвижим имот, общинска частна собственост, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120 кв.м., съгласно ПУП на гр.Оряхово, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена на месец – 288,00 лв./двеста осемдесет и осем лева/, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

помещение с ПП - 22 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в източната част в масивна административна сграда със застроена площ от 154кв.м. в имот с кадастрален №503.688, кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена на месец – 114.40/сто и четиринадесет лева и 40ст./ лева за срок от 10 години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018