Обява търг за отдаване под наем на земеделска земя

Създадена на Сряда, 03 Юли 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-291/03.07.2019г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №606 по Протокол №70 от 30.05.2019г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ/АОчС №2947/25.04.2019г., вписан с вх.рег.№925/13.05.2019г., акт №33, том 3-ти/, с НТП ”Нива”, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 56лв./петдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10%, за следният имот:

Имот с

идентификатор

Дка.

Кат.

Местност

съседи

1.

70723.311.182

10.159

3

“Старото село“

70723.311.181, 70723.311.149

Началната тръжна цена 56лв./петдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотаначалнататръжната цена ев размер на 568.90лв. /петстотин шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 56,89лв. /петдесет и шест лева и осемдесет и деветстотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 18.07.2019г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 18.07.2019г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 19.07.2019г. от 13,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020