ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ ПОЛЕТО - решение 483 - 09.30 - 23.07.2018

Създадена на Петък, 06 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-321/05.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №483 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 132.467дка, в землището на с.Селановци - “Полето“, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот

Дка.

Кат.

Местност

Съседи

1.

237018

15.000

3

Крушовски район

237021, 237020, 237063, 237062, 237061, 237065, 000784

2.

237020

14.100

3

Крушовски район

237023, 237021, 237018, 237063, 000682,

3.

238040

7.200

3

Крушовски район

238041, 000729, 238039, 238050,

4.

239050

17.070

3

Германова падина

239051, 239052, 239049, 239047, 000693,

5.

239064

7.008

3

Германова падина

239065, 239053, 239063, 000729,

6.

240001

35.102

3

Германова падина

240046, 240003, 240002, 000725, 000777,

7.

241021

12.900

3

Германова падина

240023, 240024, 240022, 240020, 000928,

8.

241027

9.900

3

Германова падина

241031, 241030, 241029, 241028, 241026, 000928

9.

241055

5.543

3

Германова падина

000729, 241054, 241050, 241056,

10.

268046

3.500

3

Обща гора

268047, 268048, 268045, 000461

11.

253067

5.144

3

Островски път

253075, 253065, 253066, 000790

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 7948,02лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и две стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 794,80лв. / седемстотин деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020