ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА ЧИТАЛИЩЕ ДОЛНИ ВАДИН - 09.30 - 31.05.2018

Създадена на Вторник, 15 Май 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-185/15.05.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №427 по Протокол №52от29.03.2018г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е:недвижим имот пл.№501.247, частна общинска собственост, /АчОС№2722/16.02.2018г./, с административен адрес с.Долни Вадин, ул.“Ален мак“ №6, с предназначение “За обществено обслужване“, парцела VІІ-ма, в кв.16, сплощ 951м², ведно със застроени в него полумасивна сграда пл.№501.247.2, със ЗП - 145м² и сграда “Павилион“, с пл.№501.247.1, със ЗП - 60м², по действащ ПУП на с.Долни Вадин, при начална тръжна цена в размер на 9600лв./девет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 30.05.2018г.  от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 30.05.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Търгът ще се проведе на 31.05.2018г.от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309.

         

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020