обява ЗАЛА БОРБА - 09.30 - 12.02.2018

Създадена на Петък, 26 Януари 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-27/26.01.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №379 по протокол №48/21.12.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ, представляващ сграда на два етажа, с идентификатор 54020.502.610.1, със ЗП-206м², с предназначение “Спортна сграда, база“, АОпС №2690/12.12.2017г., и дворно място с идентификатор 54020.502.610, с площ 655м², АОпС №2691/12.12.2017г., с административен адрес ул.“Александър Стамболийски“ №29, съгласно кадастралната карта на гр.Оряхово, одобрена със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на АГКК, при началната тръжна цена в размер на 30лв./тридесет лева/ на месец, без ДДС и срок 10/десет/години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:44 41 00 - наем на имущество.

В търга участие могат да вземат само кандидати юридически лица задължително отговарящи на изискванията на чл.50а от ЗФВС.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 09.02.2018г. от стая №103 на община Оряхово, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на двумесечния наем платим най-къснодо 17.00ч. на 09.02.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 09.02.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 12.02.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020