01.03.2016 г.

Създадена на Вторник, 01 Март 2016

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост, както следва: №1 две преходни помещения съответно с ПП - 6м². и с ПП – 8,5м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 29/двадесет и девет/лева и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -125м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 250/двеста и петдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №3 с ПП -72м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 144/сто четиридесет и четири/лева и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №4 с ПП -33м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 66/шестдесет и шест/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №5 с ПП -108м²., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 216/двеста и шестнадесет/лева и срок 10/десет/ години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020