29.02.2016 г.

Създадена на Понеделник, 29 Февруари 2016

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №1 с ПП -130м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 260/двеста и шестдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

 

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -70м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 140/сто и четиридесет/лева и срок 10 /десет/ години

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -70м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 140/сто и четиридесет/лева и срок 10 /десет/ години.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020