Проект „Нови възможности за грижа“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките

Приключи дейността „Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни грижи“ по Проект „Нови възможности за грижа“ осъществяван с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предоставянето на услугата  продължи до 29. февруари 2016 г., Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигури непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024