Съобщение - 11.05.2018г.

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 38 от 08.05.2018 г. е обнародвано  съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе за изграждане на противосвлачищно съоръжение за отвеждане на добити от дренажи води, преминаващо през ПИ 54020.56.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово  и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.05.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

  

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  10.05.2018 г.

  

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1агроном

  

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

7 сезонен работник, земеделието

  

 • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

 2 продавач-консултант – чл. 50

 1 барман – чл. 53 а

 2 общ работник – чл. 55 в

  

 • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

 3 общ работник

 1 продавач-консултант

 1 чистач-хигиенист

 

 • По проект „Работа”

 

19 общ работник

7 охранител

Кратка обява ВВС и СВ-до 19.05.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

- Военно въздушните сили - 47 длъжности

за Военните формирования в- София, Пловдив, Братово,Божурище, Граф Игнатиево, Долна Митрополия,Крумово, Безмер, Костинброд, Стара Загора,Черноморец и Шабла.

-68 Бригада „Специални сили”-5 длъжности

 

Документи се приемат до

     - ВВС-19.05.2018г. включително.

                -68 БСС-30.05.2018г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 09.05.18

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово са постъпили УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА с вх. №СС-94-23/08.05.2018 г. и вх.№СС-94-24/08.05.2018г. от Георги Диков Диков, фирма “Винарска изба Оряхово” ООД, гр. Оряхово, ул. “22ри септември” №86, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

 • Øна  10.05.2018 г. от 06:00  до 09:00 часа. ще се третира царевица с препарати:

-          Рекорд пакет

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са 160 дка в Землище Оряхово.

 

 • Øна  10.05.2018 г. от 20:00  до 10:00 часа. ще се третира ечемик с препарати:

-          Биатлон 4Д

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

 

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са 115 дка   Землище Оряхово.

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.05.2018г.

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

  

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  03.05.2018 г.

  

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1агроном

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

8 сезонен работник, земеделието

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 2 охранител 

 

  • По проект „Работа”

47 общ работник

3 сметосъбирач

7 охранител

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018