Внимание! Опасност от пожари

Внимание! Опасност от пожари

 

Граждани, участници в жътвената кампания. За недопускане на запалвания и пожари по време на жътвата, спазвайте строго противопожарните правила.

 

1. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.

 

2. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви,в района на площадките и складовете за зърно и фураж.

 

3. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

 

4. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

 

5. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

 

6. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.

 

7. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.

 

8. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не съдавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.

 

9. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.

 

10.При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

Писмо - 06.06.2018

pismo

СЪОБЩЕНИЕ-ЗСПЗЗ-2018

SAOPSTENIE-ZSPZZ-2018

Съобщение - 01.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2  от Административно процесуалния кодекс, съобщава на наследници на собственици на земеделска земя – зеленчукови градини в строителните граници на с.Лесковец, описани по имоти както следва:

501.1. ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ЛИЧЕВ ,ГОШО ЦЕКОВ ПЕТРОВ, НИКОЛА ЦЕКОВ ПЕТРОВ, АГНЕСА ИВАНОВА БРУНКОВА, ГАЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КРАЧУНОВА, СТЕФАН МИТКОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРГОВ, БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ, АНАТОЛИ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ

501.2ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ОПРОВА

501.4 ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

502.5 ДИМИТЪР КЛИМЕНТОВ ДИМИТРОВ 

502.9 ПАВЛИНА МОНОВА СИМЕОНОВА

502.10 СТЕФКА МИТКОВА АЛБЕЕВА, ПАВЛИН МИТКОВ ИВАНОВ, ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ

502.11 СТОЯН ПЕТКОВ НИКОЛОВ, ЦВЕТАНКА АЛИПИЕВА ИВАНОВА

502.12 ЯКИМ НИКОЛАЕВ ЯКИМОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ, ГАНКА ПАРАСКОВА КРЪСТЕВА, ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ, АЛБЕНА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА, АНИ ПАИСИЕВА НИКОЛОВА

502.13 КИРИЛ ДУНЧЕВ ИВАНОВ, ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА, БОРИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА

502.21 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, СИНЧЕЦ КОСТОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕРИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ

502.23  РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЗЛАТАНОВА

503.2 НИНА НИКОЛОВА ОПРОВА

503.7  ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ШИЛЯШКА

503.20 АННА ГЕОРГИЕВА КАРМАЗАНСКА, ДАНИЕЛА ИВАНОВА ФАЯД, МИЛЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, СТЕЛА КРАСИМИРОВА НАЙДЕНОВА

503.23 ЯНКА КИРИЛОВА ЦВЕТАНОВА,

че със заповед №РД-11-129/11.04.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралния план на с.Лесковец, одобрен със зап. №222/24.12.1991 г. на Кмета на Община Оряхово, послужил за основа на действащия Застроително-регулационен план, одобрен със заповед №126/18.03.1997 г.   на Кмета на Община Оряхово, чрез отразяване граници и собственици на земеделски земи, възстановени с решения на Общинска служба „Земеделие” гр.Оряхово и съответстващи на Помощен план  по чл.13а, ал.1 (ал.2) от Правилника  за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В срок до 08.06.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 01.06.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-30/01.06.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  4, 5, 6, 7.06.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Профайлър – с карантинен срок 21 дни, при доза 225 гр/дка

-         Луна експирианс – с карантинен срок 14 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана по лозата.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018